Semalt: Ekrany döwmek üçin iň oňat JavaScript kitaphanalary we çarçuwalary

Çarçuwaly kitaphananyň arasynda näme tapawut bar? Kitaphana, programmirleme diline baglylykda dürli obýektlerden we funksiýalardan ybarat ulanylýan kod bölegi. Beýleki tarapdan, çarçuwa dürli kitaphanalardan ybarat bolup biler ýa-da bolmazlygy mümkin. Dürli çeňňekler we jaňlar bilen üpjün edýär, şonuň üçin ekran gyryjylary we web programmalaryny gurmagy dowam etdirip bileris. Kitaphanalaryň we çarçuwalaryň ikisi hem peýdaly we olar bilen birnäçe usulda synag etmek gowy. Iň oňat JavaScript kitaphanalary we ekrany döwmek ýa-da maglumatlary çykarmak üçin çarçuwalar aşakda ara alnyp maslahatlaşylýar.

1. Node.js

Node.js dürli serwer tarap kodlaryny ýerine ýetirmäge kömek edýän açyk platforma, açyk çeşme JavaScript kitaphanasydyr. Serwer tarapyndaky skript üçin JavaScript-i ulanmaga mümkinçilik berýär we dinamiki web mazmunyny öndürmek üçin köplenç serwer tarapdaky skriptleri işledýär. Wagtyň geçmegi bilen Node.js JavaScript paradigmalarynyň esasy elementleriniň birine öwrüldi. Dürli ekran gyryjylary, web programmalaryny, brauzer oýunlaryny we real wagt aragatnaşyk programmalaryny gurmaga kömek edýär.

2. jQuery

Iň meşhur we öndümli JavaScript kitaphanalarynyň biridir. Jon Resig 2006-njy ýylda jQuery çykardy we bütin dünýäde web sahypalarynda ulanylýar. jQuery, esasan, Document Object Model (DOM) manipulýasiýasy üçin ulanylýar. DOM, web sahypalaryndaky ähli elementleri görkezýän agaja meňzeş gurluşdyr.

3. Aşakdaky ýazgy

2009-njy ýylda Jeremi Aşkenas ekrany döwmek üçin peýdaly kitaphana bolan “Underscore” -ny işläp düzdi we işe girizdi. Underscore, obýektleri we massiwleri has gowy usulda dolandyrmaga kömek edýän ýüzlerçe funksiýadan ybarat. Bu JavaScript kitaphanasynyň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, esasy ekran gyryjylaryny ýa-da maglumat çykaryjylaryny gurmaga kömek edýär. Şeýle-de bolsa, ösen we has güýçli gyryjylary ýa-da web programmalaryny ösdürmek isleseňiz, “Underscore” gowy däl.

Beýleki tarapdan Lodaş, “Underscore” -dan has möhümdir. Bu JavaScript kitaphanasy, esasan, gözleg motorlaryndan baglanyşyklary çykarmak üçin ulanylýar. Underscore we Lodash ikisi hem giňişleýin FP programmalaryny gurmaga kömek edýär.

4. Ember.js:

Ember.js dürli interaktiw aýratynlyklara eýe bolan açyk çeşme JavaScript çarçuwasydyr. Yehuda Katz ony 2011-nji ýylda çykardy we Ember.js öň SproutCore 2.0 ady bilen tanalýardy. “Ruby on Rails” -e meňzeş aýratynlyklary bar, ýokary çeýe we konfigurasiýadan konwensiýany ileri tutýar. “Ember.js” -iň kömegi bilen ýokary öndürijilikli ekran gyryjylaryny aňsatlyk bilen gurup bilersiňiz.

5. Aurelia

Bu öňdäki we açyk çeşme JavaScript çarçuwasy. Rob Eisenberg “Aurelia” -ny 2016-njy ýylda döretdi we ykjam, web we iş stoly programmalary üçin amatly. Şeýle hem “Aurelia” -ny giň gerimde maglumat çykaryjylary ösdürmek üçin ulanyp bilersiňiz. Dürli ECMAScript aýratynlyklaryna eýedir we kodlary şol aýratynlyklary ulanyp ýazmaga mümkinçilik berýär.

6. Vue.js:

Bu ep-esli wagt bäri dowam edip gelýän açyk çeşme JavaScript çarçuwasydyr. Vue.js Ewan You tarapyndan döredildi we wagt bilen arassalandy. Özboluşly aýratynlyklaryndan biri hem öňe gidişlikdir. Web programmalaryny we gyryjylary gurmak üçin Vue.js ulanyp bilersiňiz. Beýleki görnükli aýratynlyklary şablonlar, komponentler, iki taraplaýyn maglumat baglanyşdyryjy, reaktiwlige ünsi we geçişleri.

Web ösüşi ýa-da programmirlemek üçin täze bolsaňyz, ýokarda agzalan JavaScript çarçuwalary we kitaphanalary bilen bilelikde gitmek gowy.